FESTIVALEN DER KULTUR TRO OG RETTFERDIGHET MØTES

Spekter er en rusfri festival på Kalvøya i Bærum kommune for ungdom og unge voksne mellom 13-30 år. Festivalen ble arrangert for første gang i 2016 og samlet rundt 1500 personer. I år arrangeres Spekter fra 7. – 12. august og vil samle 2000 ungdommer fra Norge og Europa.

Festivalen drives av KFUK-KFUM som er en økumenisk (tverrkirkelig) kristen organisasjon. Spekter er en festival der kultur, tro og rettferdighet møtes. Festivalen skal gi rom for hele mennesket i et tverrkirkelig og mangfoldig fellesskap. Slagordet «der kultur tro og rettferdighet møtes» har vi fått av vår store inspirasjon, festivalen Greenbelt.

Vi skal lage en festival som skal løfte frem unges engasjement og ta deres drømmer på alvor.
Vi skal skape åpne og trygge felleskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

Dialog og tro

Spekter skal bidra til utvikling av identitet og kristen tro. Festivalen er en tverrkirkelig møteplass der vi møtes for å skape en bredere forståelse og samhold, på tvers av trossamfunn.

Samfunnsengasjement

Spekter skal motivere til samfunnsengasjement og utfordre ungdom til å stå opp for andre. På Spekter settes fokus på urett i verden. Programmet på festivalen oppfordrer til handling, lokalt, nasjonalt og globalt.

Idrett og Helse

Vi fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker ved å tilby et bredt utvalg av aktiviteter innen idrett og seminarer som gir økt kunnskap og fokus på psykisk helse.

Forståelse

I et samfunn som stadig preges mer religiøs polarisering og fremmedfrykt er Spekter en trygg møteplass for forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn. For å motvirke den religiøse polariseringen vil vi aktivt jobbe for at mangfoldet i dagens samfunn er representert både i festivalens program og blant festivalens deltakere.

Frihet til å være seg selv

Festivaldagene er fylt opp med konserter, seminarer og aktiviteter, men i motsetning til mange andre ungdomsarrangement kan deltagerne selv velge hva de vil delta på. Poenget er at man skal være seg selv, gjøre det en selv liker, og finne sin egen plass i felleskapet.

OM KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med over 19.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. Vi er en del av verdens største ungdomsbevegelse YMCA og verdens største kvinnenettverk YWCA. KFUK-KFUM definerer sin primærmålgruppe fra 0-26 år og arbeider for å bygge åpne, trygge felleskap og aktiviteter hvor alle er velkommen, akkurat slik de er. Vi mener at menneskeverdet er uavhengig av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi kjemper derfor for at alle mennesker skal ha like muligheter til å utfolde og utvikle sine evner og egenskaper.

Norges KFUK-KFUM ser det som et viktig anliggende å tilby gode felleskapsarenaer for ungdom i myndighetsfasen (15-18 år) og unge voksne (18-+ år). Disse aldersfasene er viktige med tanke på å utvikle en trygg identitet, med sunt selvbilde og gode verdier. I en tid hvor ungdom og unge voksne i økende grad opplever utfordringer knyttet til mental helse og identitetspress, vil positive opplevelser av tilhørighet til et felleskap og bekreftelse av den enkeltes egenverdi bidra til å legge til rette for en trygg identitetsdannelse.

Unge menneskers virkelighet, deres leve- og oppvekstsvilkår, er førende for hva KFUK-KFUM fokuserer på. En rekke nasjonale og lokale barne- og ungdomsundersøkelser viser at Norge er et av de beste stedene i verden å vokse opp. Samtidig er det store lokale forskjeller og en rekke utfordringer å ta tak i. KFUK-KFUM fokuserer tematisk spesielt på følgende utfordringer:

  • Press på identitet
  • Usunn livsstil – mental/sosial/fysisk helse
  • Sosial eksklusjon
  • Sekularisering
  • Urettferdig globalisering
  • Religiøs polarisering

På landsmøtet i 2013 vedtok organisasjonen langtidsstrategien frem mot 2025. Et av hovedmålene er at vi skal være ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Organisasjonens nye slagord: «vær deg selv, stå opp for andre» understreker vårt ønske om å bekrefte unges egenverdi og samtidig utfordre til engasjement og handling for omverdenen.

I 2014 startet KFUK-KFUM arbeidet med å videreutvikle sitt nasjonale festivaltilbud for unge mennesker i tråd med langtidsstrategien. Som et ledd i denne prosessen ble det arbeidet med ulike festivallokasjoner, deriblant Kalvøya i Bærum kommune. Kalvøya fremsto som den ideelle arena for festivalen og Bærum kommune har gitt oss tillatelse til å gjennomføre arrangementet. Bærum kommune har gode muligheter for natur og fjordliv, kulturarenaer innen idrett og musikk, samt områder for sosiale samlinger innenfor relativt korte avstander